– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zmk.libiaz.pl

Data publikacji: 24.05.2004 r.

Data aktualizacji: 17.03.2021 r.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data modyfikacji: 2020.03.25

Data istotnej aktualizacji: 2020.31.12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona spełnia kryteria dostępności (walidacja – WCAG AA).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Palka, dane.osobowe@zmk.libiaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 6277338.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

w zakresie minimalnych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

Siedziba Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu, przy ul. Paderewskiego 2 w Libiążu (pawilon A)

W zakresie dostępności architektonicznej:
przestrzeń komunikacyjna pozioma wolna od barier poziomych;
przestrzeń komunikacyjna pionowa w Pawilonie A budynku, w którym znajduje się siedziba jednostki z istniejącymi barierami: brak windy, platformy;
zastosowanie rozwiązań techniczno – architektonicznych:
wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem,
podjazd do budynku,
kontrastowy pas na ścianie wskazujący ciąg komunikacyjny,
pomieszczenia w siedzibie jednostki są oznaczone tabliczkami informacyjnymi w alfabecie Braille’a,
zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do odczytania (czcionka bezszeryfowa),
na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku,
w Pawilonie A znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna,
brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Biuro administracji targowiska Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu, przy ul. Rouvroy 10 w Libiążu

W zakresie dostępności architektonicznej:
przestrzeń komunikacyjna wolna od barier poziomych;
przestrzeń komunikacyjna wolna od barier pionowych;
zastosowanie rozwiązań techniczno – architektonicznych:
wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu,
biuro znajduje się na poziomie terenu,
brak w biurze oznaczeń w alfabecie Braille’a;
zapewnienie wstępu do biura osobie korzystającej z psa asystującego.
W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:
zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do odczytania (czcionka bezszeryfowa),
czytelne i zrozumiale oznaczenia na wystawie biura.

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę