– Targowisko miejskie

Regulamin Targowiska Miejskiego w Libiążu określony został w Uchwale nr XLIII/237/2006 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 3 marca 2006 r.

Na podstawie:

 • art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
  U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
 • art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych
  żywnosci i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z pózn. zm.),
 • 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z pózn. zm.),
 • art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
  następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. nr 10, poz. 55
  z póz. zm.)
  Rada Miejska w Libiążu uchwala, co następuje:
  § 1.
 1. Uchwała określa zasady korzystania z targowiska miejskiego przy ul. Rouvroy w Libiążu,
  zwanego dalej targowiskiem.
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o korzystającym z targowiska należy przez to rozumieć zarówno
  najemce, sprzedawce jak i kupującego.
 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o sprzedaży należy przez to rozumieć także sprzedaż usług.
 4. Sprzedawca w rozumieniu uchwały jest osoba dokonująca sprzeda!y na targowisku.
 5. Targowisko jest również miejscem przeznaczonym do handlu obwoźnego na terenie Gminy
  Libiąż w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach
  zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z pózn. zm.).
 6. Targowiskiem administruje Miejski Zespół Administracyjny w Libiążu zwany dalej
  Administratorem.
 7. Administrator zobowiązany jest do:
  a. utrzymania targowiska, terenu wokół targowiska, obiektów niezbędnych do
  korzystania z targowiska, a w szczególności zapewnienia czystości i porządku,
  b. informowania korzystających z targowiska o warunkach handlu poprzez zamieszczanie
  pisemnych ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,
  c. poboru i egzekwowania należnych opłat.
 8. Targowisko jest czynne w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 18 za
  wyjątkiem dni świątecznych. Czas otwarcia targowiska może zostać wydłużony.
 9. W razie potrzeby Administrator może otworzyć targowisko tak!e w inne dni lub godziny.
  Informacja w tym przedmiocie określająca dzień i godziny handlu musi zostać podana do
  wiadomości korzystających z targowiska w drodze obwieszczenia.
 10. Dniem targowym jest piątek.
 11. Na targowisku mogą być sprzedawane towary, którymi obrót nie jest zakazany lub których
  posiadanie nie jest przez prawo zabronione.
 12. Jeżeli do obrotu danym towarem prawo wymaga zezwolenia, sprzedawca musi posiadać takie
  zezwolenie.
 13. Na targowisku nie mogą być prowadzone gry losowe i zakłady – poza dopuszczonymi przez
  prawo.
 14. Administrator może żądać okazania stosownych dokumentów uprawniających do sprzeda!y
  określonych towarów pod rygorem odmowy umożliwienia handlu na targowisku. W razie
  naruszenia zasad wymienionych w ust. 1 – 3 administrator zobowiązany jest zawiadomić
  właściwe organy.
 15. Osoby korzystające z targowiska są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska
  i innych przepisów prawa, a w szczególności o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia,
  przepisów przeciwpożarowych oraz stosowania się do poleceń Administratora pod rygorem
  odmowy wstępu na targowisko .
 16. Najemca i sprzedawca zobowiązany jest zapewnić czystość i porządek na swoim stanowisku
  oraz uwidocznić dane umożliwiające identyfikacje sprzedawcy.
 17. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Administratora i po
  uzyskaniu jego zgody.
 18. Sprzedaż na targowisku odbywa się:
  a) w pawilonach udostępnionych na podstawie umowy najmu,
  b) na ławach,
  c) z samochodu lub innego środka transportu.
 19. Sprzedawca nie może odstępować wyznaczonego miejsca innej osobie bez zgody Administratora.
  Narzędzia pomiarowe używane na targowisku muszą posiadać ważną legalizacje oraz powinny być
  używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności
  ważenia lub mierzenia.
 20. Sprzedawca na podstawie umowy zobowiązany jest opłacać czynsz najmu oraz inne opłaty
  wskazane w umowie.
 21. Sprzedawca na podstawie odrębnej umowy może zarezerwować sobie miejsce na targowisku.
  Wysokość opłaty z tego tytułu określana jest w umowie.
 22. Administrator może żądać okazania przez sprzedawców dowodów uiszczenia opłat
  wskazanych wyżej, a w razie ich braku lub odmowy okazania odmówić dokonywania sprzeda!y na
  targowisku.

  Zakazuje się na terenie targowiska palenia wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc do tego
  przeznaczonych.

  Na terenie targowiska obowiązuje zakaz podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
  alkoholowych z wyjątkiem baru, na terenie którego dozwolone jest podawanie i spożywanie napojów
  alkoholowych.
 23. W godzinach od 8 do 15-tej w czasie nasilonego ruchu pieszego, obowiązuje zakaz poruszania
  się pojazdów po terenie targowiska z zastrzeżeniem ust. 2. Dopuszcza się możliwość
  wprowadzenia roweru
 24. Wjazd pojazdem na teren targowiska jest możliwy tylko na czas dostawy i rozładunku towaru,
  jednak nie dłuższy niż 20 minut, a tak!e w przypadku pojazdów z których odbywa się
  sprzedaż obwoźna w wyznaczonym sektorze targowiska.
 25. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko na oznakowanych parkingach.
 26. Pojazdy mogą być pozostawione na parkingu wewnętrznym po zamknięciu targowiska po
  podpisaniu stosownej umowy, w przeciwnym razie usuwane będą na koszt właściciela.

W tym dziale:

Przejdź do wybranej podstrony

Opis zasobu

Opis zasobu

.

Opis zasobu
Lokale do wynajęcia

Lokale do wynajęcia

.

Lokale do wynajęcia
Opłata targowa

Opłata targowa

.

Opłata targowa
Powierzchnia reklamowa

Powierzchnia reklamowa

.

Powierzchnia reklamowa
Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe

.

Miejsca parkingowe
Ogłoszenia / Informacje / Komunikaty

Ogłoszenia / Informacje / Komunikaty

.

Ogłoszenia / Informacje / Komunikaty
Programy / Wydarzenia

Programy / Wydarzenia

.

Programy / Wydarzenia
Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

.

Dokumenty do pobrania

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę