– Polityka prywatności – RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdujących się w zasobach Gminy Libiąż- Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję: 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Gmina Libiąż – Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2, 32 -590 Libiąż, NIP 628 22 60 168, Regon 357010677
 2. Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Romana Palkę te. 32 6277338; dane.osobowe@zmk.libiaz.pl.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Pani/Pana przez ZMK jest realizacja zadań statutowych ZMK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji powierzonych jednostce samorządowej (ZMK) zadań publicznychna podstawie art. 6 ust. 1 lit. e).
 5. Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numery NIP i REGON, nr PESEL, nazwę firmy, dane życiowe.
 6. Źródło pochodzenia danych osobowych– ZMK pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana oraz z publicznych rejestrów danych,
  w szczególności takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały niezbędny okres realizacji czynności.

Dane osobowe w archiwum będą przechowywane zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej.

 1. ZMK może udostępnić Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie następującym kategoriom podmiotów:

1)     kancelariom prawnym świadczącym na rzecz ZMK usługi prawne,

2)     podmiotom świadczącym na rzecz ZMK usługi np. audytorskie, czy windykacyjne,

3)     podmiotom świadczącym na rzecz ZMK usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

4)     podmiotom świadczącym na rzecz ZMK usługi bankowe,

5)     podmiotom świadczącym na rzecz ZMK usługi BHP, utrzymania czystości, zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, wykonujące przeglądy wynikające z prawa budowlanego,

6)     podmiotom świadczącym na rzecz ZMK prace remontowe,

7)     innym jednostką Gminy Libiąż, instytucją kontrolującym,

8)     operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz ZMK,

9)     podmiotom, z którymi ZMK zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,

10)  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych jest możliwy:

1)     drogą e-mail na adres dane.osobowe@zmk.libiaz.pl,

2)     bezpośrednio w siedzibie ZMK.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi. Informację jak i gdzie należy złożyć można uzyskać pod adresem www.uodo.gov.pl .

Klauzula informacyjna monitoring

Ważne serwisy

Libiaż herbPowiat Chrzanowski Herb

Wróć na górę